polski   english  

Natural cosmetics

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązuje od: 01.01.2016 

i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Sklep Internetowy prowadzony jest przez PARMA5 z siedzibą pod adresem ul. Pychowicka 18/3, 30-364 Kraków, REGON: 366421293

 

§1

Definicje

 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. Sklep Internetowy – serwis internetowy działający pod adresem www.harikabeauty.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia, prowadzony przez PARMA5 z siedzibą pod adresem ul. Pychowicka 18/3, 30-364 Kraków, REGON: 366421293

2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale na mocy przepisów szczególnych posiadająca zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów Sklepu Internetowego

4. Towar – produkty oferowane w Sklepie Internetowym

5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru

6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy PARMA5 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego

7. Koszyk - funkcja Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia

8. Indywidualne konto Klienta - funkcja Sklepu Internetowego www.harikabeauty.com, dająca możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta oraz uczestnictwa w konkursach dla Klientów.

9. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

11. Konsument - Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego

 

 

§2

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1.1  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego

1.2  warunki składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego

1.3  obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec Klienta będącego konsumentem określone w ustawie o prawach konsumenta

2. Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być zawierane przez osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

4. Informacja o cenie podawana na stronie www.harikabeauty.com ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

 

§3

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

1. Przeglądanie Towarów oferowanych przez Sklep Internetowy jest możliwe bez uprzedniego logowania się, jednak dokonanie zakupów wymaga rejestracji Klienta indywidualnego konta Klienta

2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, zaakceptować niniejszy Regulamin, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówień składanych przez Klientów

3. Każdorazowe zalogowanie się w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności i Polityki cookies.

4. Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie ze wszystkich jego funkcji są bezpłatne

5. Po rejestracji w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

6. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego loginu i hasła i do nieudostępniania ich osobom trzecim.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za Zamówienia dokonane z wykorzystaniem przypisanych do Klienta loginu i hasła.

8. W przypadku, gdy dojdzie do naruszenia przez Klienta Regulaminu bądź w sytuacji, gdy Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego, naruszy obowiązujące przepisy prawa, prawa i dobra osobiste osób trzecich bądź zasady współżycia społecznego, może on zostać pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, a ponadto, jego dostęp do części lub całości Sklepu Internetowego może zostać ograniczony.

 

 

§4

Zasady zawierania Umowy sprzedaży

 

1. Aby możliwe było zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient zobowiązany jest do zarejestrowania się na stronie internetowej www.harikabeauty.com, następnie zalogowania się i dokonania wyboru Towaru przy wykorzystaniu informacji podanych na stronie.

2. Klient wybiera Towary, dodając je do Koszyka bądź je z niego usuwając.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność zamówionego Towaru w magazynie. W przypadku, gdy Towar jest niedostępny, na stronie pojawi się odpowiedni komunikat wraz z informację o planowanym terminie udostępnienia Towaru do sprzedaży.

4. Do momentu kliknięcia przycisku „POTWIERDŹ ZAKUP”, Klient ma możliwość modyfikacji wybranych Towarów, w tym rezygnacji z zakupów.

5. Po wprowadzeniu przez Klienta wszystkich wymaganych informacji, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

6. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a)      Zamówionego Towaru

b)      Jednostkowej i łącznej ceny zamawianych Towarów

c)      Wybranego sposobu i  terminu dostawy

d)      Kosztów dostawy

e)      Wybranej metody płatności

f)       Adresu dostawy

7. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z PARMA5, zgodnie z Regulaminem.

8. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą finalne potwierdzenie wszystkich kluczowych elementów Zamówienia.

9.Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8 niniejszego paragrafu.

 

 

§5

Sposób i warunki dostawy Towaru

 

1. Dostawa towarów realizowana jest na terenie krajów Unii Europejskiej na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

 

 

§6

Ceny i metody płatności

 

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki (w tym VAT)

2. Formy płatności:

  • Przelew bankowy
  • Przelewy24.pl

Dane do przelewu:

PARMA5

ul. Pychowicka 18/3

30-364 Kraków

Nr rachunku bankowego: 81 2530 0008 2055 1007 5253 0001

 

 

§7

Uprawnienia do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje – na podstawie ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

a)      Drogą pocztową – PARMA5, ul. Pychowicka 18/3, 30-364 Kraków;

b)      Drogą elektroniczną – kontakt@harikabeauty.com

2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta Towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku Towarów, które zostały otwarte/użyte przez Klienta.

4. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: PARMA5, ul. Pychowicka 18/3, 30-364 Kraków.

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu

 

 

§ 8

Reklamacje

 

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierować na adres: PARMA5, ul. Pychowicka 18/3, 30-364 Kraków. PARMA5 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim czasie reklamacja zostanie rozpatrzona.

2. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

 

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PARMA5 a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, podlega sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PARMA5 a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, podlega sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PARMA5.

3. Sklep Internetowy prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także Polityką prywatności dostępną w każdym czasie na stronie internetowej www.harikabeauty.pl. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.